fbpx

Algemene voorwaarden

Geldigheid van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Anouk Ellen Susan, Beratung, Training, Speaking zijn van toepassing op lezingen, trainingen, workshops, presentaties en coaching die in opdracht van de klant (opdrachtgever) door Anouk Ellen Susan (opdrachtnemer) worden verzorgd.

Afspraken, overeenkomst, annulering, uitstel respectievelijk wijziging van de prestatie

Mondelinge afspraken worden door de opdrachtnemer in een opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen bezwaar maakt, is er sprake van een bindende overeenkomst.

Annuleringen en wijzigingen van vergelijkbare aard moeten schriftelijk worden bevestigd.

Lezingen, trainingen, workshops, presentaties, coaching (kortweg  diensten van de opdrachtnemer) kunnen tot zes weken voor aanvang van de dienstverlening kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.

Indien de diensten van de opdrachtnemer

  • meer dan zes weken voor aanvang worden geannuleerd of verplaatst, brengt de opdrachtnemer 40%,
  • meer dan drie weken voor aanvang worden geannuleerd of verplaatst, brengt de opdrachtnemer 70%,
  • binnen een week voor aanvang worden geannuleerd of verplaatst, brengt de opdrachtnemer 100%

van het overeengekomen honorarium in rekening.

In alle onder lid 2.3 genoemde gevallen zijn eventuele annuleringskosten voor de reis en/of accommodatie na overlegging van het betalingsbewijs voor rekening van de opdrachtgever.

Annulering door de opdrachtnemer

Indien de opdrachtnemer vanwege ziekte, overmacht of andere onvoorziene gebeurtenissen haar verplichting niet kan nakomen, komen de partijen een andere datum en/of locatie overeen. Indien de opdrachtnemer geen geschikte alternatieve datum kan aanbieden, worden de reeds betaalde vergoedingen voor gepubliceerde respectievelijk geboekte diensten gerestitueerd. Claims die hoger zijn dan deze reeds betaalde vergoedingen, zijn uitgesloten.

Diensten, tarieven, betalingsvoorwaarden

Alle tarieven en diensten van de opdrachtnemer worden individueel vastgelegd.

Alle diensten van de opdrachtnemer worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Het factuurbedrag moet binnen zeven dagen na factuurdatum zijn bijgeschreven op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Het factuurbedrag moet zonder aftrek en inclusief de wettelijke omzetbelasting worden voldaan.

De opdrachtgever kan indien hij het niet eens is met de factuur, per omgaande na ontvangst van de factuur schriftelijk reclameren bij de opdrachtnemer. Reclameren is mogelijk tot uiterlijk 28 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtnemer niet op tijd reclameert, gaat hij akkoord met de factuur.

Medewerkingsplicht

De opdrachtgever wijst gekwalificeerde personen aan ten behoeve van de inhoudelijke afstemming van het concept en eventuele speciale eisen. Indien de dienst wordt verleend op locatie van de opdrachtgever, stelt de opdrachtgever een geschikte ruimte met de vooraf overeengekomen inrichting kosteloos en op het afgesproken tijdstip ter beschikking.

Bescherming van het auteursrecht en copyright

Documenten van de opdrachtnemer die in de vorm van een hand-out de verleende dienst aanvullen, zijn auteursrechtelijk beschermd. De documenten staan ter beschikking van en worden eigendom van de deelnemers. De opdrachtnemer behoudt alle rechten op de documenten van de bijeenkomst. De documenten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer in enige vorm gereproduceerd, met behulp van elektronische systemen verwerkt, verveelvoudigd, verspreid, vertaald, openbaar gemaakt en aan derden beschikbaar gesteld worden, ook niet gedeeltelijk.

Verder gelden de bepalingen van het Duitse auteursrecht.

Gegevensbescherming

De opdrachtgever gaat bij het verlenen van de opdracht aan de opdrachtnemer ermee akkoord dat zijn gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt. De opgeslagen gegevens of informatie van de opdrachtgever worden strikt vertrouwelijk behandeld. Met betrekking tot persoonsgegevens gelden de bepalingen van de BDSG (de Duitse Algemene verordening gegevensbescherming).

Aansprakelijkheid

De desbetreffende werkzaamheden van de opdrachtnemer worden conform de huidige stand van de kennis zorgvuldig voorbereid en verricht. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele  aansprakelijkheid voor het verstrekte advies of de toepassing van de verworven kennis.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Op de overeengekomen betrekkingen is uitsluitend Duits recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is München

Versie: 01.01.2018

x

Aanmelden nieuwsbrief

* verplicht
DER NETZWERK BOOSTER

GRATIS! Meine 8 Netzwerktipps und 5 DO's and DONT's!

Wie Netzwerken über deinen Erfolg bestimmt.

✔️ Strategien für ein entspanntes und erfolgreiches Netzwerken.

✔️ Für mehr Sichtbarkeit und neue Kontakte.

Alleine bist Du schneller, gemeinsam kommst Du weiter!

Mit Absenden des Formulars willigst du jederzeit widerruflich ein, meinen monatlichen Newsletter zu erhalten. Datenschutzhinweise findest du auf meiner Webseite.
DER NETZWERK BOOSTER

GRATIS! Meine 8 Netzwerktipps und 5 DO's and DONT's!

Wie Netzwerken über deinen Erfolg bestimmt.

✔️ Strategien für ein entspanntes und erfolgreiches Netzwerken.

✔️ Für mehr Sichtbarkeit und neue Kontakte.

Alleine bist Du schneller, gemeinsam kommst Du weiter!

Mit Absenden des Formulars willigst du jederzeit widerruflich ein, meinen monatlichen Newsletter zu erhalten. Datenschutzhinweise findest du auf meiner Webseite.
X