Geldigheid van de AV

De Algemene Voorwaarden (AV) van Anouk Ellen Susan, Consulting, Training, Spreken zijn van toepassing op lezingen, trainingen, workshops, moderaties, coachings die door Anouk Ellen Susan (opdrachtnemer) in opdracht van de klant (opdrachtgever) worden uitgevoerd.

Overeenkomsten, contract, annulering, uitstel of wijziging van de omvang van de diensten

Mondelinge afspraken worden door de opdrachtnemer samengevat in een opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven werkdagen bezwaar maakt, komt een juridisch bindende overeenkomst tot stand.

Annuleringen en wijzigingen van welke aard dan ook moeten schriftelijk worden doorgegeven.

Lezingen, trainingen, workshops, moderaties, coachings (kortom: diensten van de opdrachtnemer) kunnen tot 6 weken voor aanvang van de dienst kosteloos worden geannuleerd of uitgesteld.

Indien de diensten van de aannemer

  • later dan zes weken voor de aanvang worden geannuleerd of uitgesteld, brengt de aannemer 40% in rekening,
  • later dan drie weken voor de aanvang worden geannuleerd of uitgesteld, brengt de aannemer 70% in rekening,
  • later dan een week voor de aanvang worden geannuleerd of uitgesteld, brengt de aannemer 100% in rekening.

van de overeengekomen vergoeding.

In alle onder 2.3 genoemde gevallen draagt de klant bij bewijs de eventuele annuleringskosten voor vervoermiddelen en/of accommodatie.

Annulering door de contractant

In geval van annulering van de dienst door de contractant wegens ziekte, overmacht of andere onvoorziene gebeurtenissen, komen de partijen een andere datum en/of plaats overeen. Indien de contractant geen geschikte alternatieve datum kan aanbieden, zullen de reeds betaalde vergoedingen voor overeengekomen of geboekte diensten worden terugbetaald. Verdere aanspraken zijn uitgesloten.

Diensten, prijzen, betalingsvoorwaarden

Alle prijzen en diensten van de contractant worden afzonderlijk overeengekomen.

Het factuurbedrag wordt betaald op de in de factuur vermelde rekening en dient binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. De betaling geschiedt zonder aftrek van de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

Bezwaren tegen facturen moeten onmiddellijk na ontvangst schriftelijk bij de contractant worden ingediend. De bezwaren moeten binnen 28 kalenderdagen na de factuurdatum worden ontvangen. Het niet tijdig indienen van bezwaren geldt als instemming.

Verplichting tot samenwerking

De Opdrachtgever wijst gekwalificeerde personen aan om de inhoud van het concept en eventuele bijzondere vereisten te coördineren. Indien de dienst in de lokalen van de Opdrachtgever wordt verricht, stelt de Opdrachtgever kosteloos en tijdig een geschikte ruimte met de vooraf gespecificeerde apparatuur ter beschikking.

Bescherming van het auteursrecht en copyright

De documenten van de Opdrachtnemer, die de prestaties van de Opdrachtnemer als Hand Out aanvullen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij staan ter beschikking van de deelnemers en worden hun eigendom. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten op de documenten van het seminar voor. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de contractant in geen enkele vorm gereproduceerd, met elektronische systemen verwerkt, verveelvoudigd, verspreid, vertaald, voor openbare weergave gebruikt of aan derden doorgegeven worden, ook niet gedeeltelijk.

Voor het overige zijn de bepalingen van het Duitse auteursrecht van toepassing.

Gegevensbescherming

Door opdracht te geven aan de opdrachtnemer geeft de opdrachtgever toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de gegevens. De door de opdrachtgever opgeslagen gegevens of informatie worden strikt vertrouwelijk behandeld. Met betrekking tot persoonsgegevens zijn de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) van toepassing.

Aansprakelijkheid

De desbetreffende dienst van de opdrachtnemer wordt zorgvuldig voorbereid en volgens de huidige stand van de kennis uitgevoerd. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verstrekte adviezen of het gebruik van verworven kennis.

Toepasselijk recht, plaats van jurisdictie

Op de contractuele betrekkingen is uitsluitend Duits recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is München.

Status: 01.01.2018